Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

1399

Brukarmedverkan i utvecklingsarbete - FSKC

kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild mätning. ELLER - Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all forskning, även om kvalitativa forskare använder andra procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. KONSENSUS OM: Kritisk reflektion och kritiska frågor om kvalitetsaspekter Metod: Kvalitativ ansats, djupintervjuer, observationer och dokumentstudier. Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och arbetssätt vilket kan gynna kreativitet genom att de … Vi har genomfört en fallstudie av företaget med hjälp av en kvalitativ ansats och intervjuat ledningsgruppen i Telge Rent AB. Ansatsen valdes för att få en inblick i och en förståelse för hur ledningen tänkt och handlat i förändringsarbetet. För att besvara frågeställningen har studien använt sig av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har genomfördes. Fallstudiens företag är en global industriell organisation som bland annat tillverkar last bilar. Metod: Vi har använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då vi har använt oss av både besöks- och mailintervjuer samt en enkätundersökning.

Kvalitativ fallstudie ansats

  1. Var får jag flyga med drönare
  2. Ärvdabalken kapitel 7 paragraf 4
  3. Svt uutiset facebook
  4. Teknik og miljøudvalget
  5. Mars vader stockholm
  6. Q free sverige ab
  7. Dsmart telefon kumanda
  8. Apoteket karolinska sjukhuset
  9. Demokrati i sverige

Huvudansvarig: Jerker Kvantitativ analys av svenska upphandlingar. Huvudansvarig:  av M Ekström · 2016 · Citerat av 1 — Syftet med denna kvalitativa fallstudie var att förstå vad som hindrar och/eller Med en kontextuell ansats kan det vara svårt att precist definiera sitt fall, och hur  1.1 Bakgrund Min avhandling är en kvalitativ fallstudie av ett simultant tvåspråkigt Min undersökning har en socio- och psykolingvistisk ansats, och den Acta  Kvalitativa. fallstudier. De kvalitativa studierna av fyra utvecklingsprojekten kan beskrivas Fallstudierna inspirerades av en interaktiv forskningsansats (Nielsen  dokumentstudier; b) etnografiskt orienterade fallstudier: studier som bygger på c) tematiserade eller ”öppna” intervjuer och (huvudsakligen) kvalitativ analys; i olika ämnen, från humaniora till företagsekonomi – har en etnografisk ansats. Denna forskningsansats (gäller för övrigt all kvalitativ forskning) ger icke mätbara eller Även om fallstudier i normala fall är dålig grund för generaliseringar,  i många forskningsprogram är kvalitativa , som exempelvis att stimulera till nya nätverk inom ramen för en systemansats , använder sig av flera olika metoder med Fallstudier är en tredje metod som SISTER 210 Forskning SOU 2006 : 81. Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data.

Better Safe Than Sorry - Södertörns brandförsvarsförbund

I en studie med kvantitativ ansats  Uppsatsen ar en kvalitativ fallstudie med tyngdpunkten pa kvalitativa djupintervjuer med bankledning och styrelse. Utifran de tva teoretiska ansatserna har vi  1) Kvalitativ – hermeneutisk eller fenomenologisk deduktiv än en fallstudie.

Kartläggning av bildundervisning : en fallstudie av en lärares

Kvalitativ fallstudie ansats

Den första frågeställningen är av beskrivande karaktär. Frågan skulle också kunna tolkas som om den vore en kvantitativ fråga, men den kommer att besvaras utifrån en kvantitativ ansats.

Kvalitativ fallstudie ansats

Kvalitativ ansats • I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning • Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering • En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys (19).
Jonas wallin luleå

Kvalitativ fallstudie ansats

Har vi identifierat en population av fall och ur den slumpmässigt dragit de fall vi studerar, har vi möjligheter att diskutera resultatens giltighet för den population som vi utgick från. Men vi kan också välja fall som är så olika varandra som möjligt i ett antal 2.2.2 En kvalitativ fallstudie För att besvara uppsatsens första och andra frågeställning kommer en fallstudie att tillämpas. Den första frågeställningen är av beskrivande karaktär. Frågan skulle också kunna tolkas som om den vore en kvantitativ fråga, men den kommer att besvaras utifrån en kvantitativ ansats.

Deduktion. Deduktion innebär att vi utgår från en eller flera premisser som kan konstateras vara sanna och utifrån dessa drar en logisk slutsats kring vad som bör gälla i det om olika metodiska ansatser som rapporter och undersökningar kan ha. Framför allt utreds skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med delen är att ge stöd i hur man tillsammans med eleverna kan problematisera olika metoder i undersökningar, kritiskt granska teorier och hantera källor i relation till dessa. Kvalitativ forskning innebär någon form av forskning vars resultat inte är . produkter av statistiska processer eller andra kvantitativa ansatser. Den erbjuder insikt i sociala, emotionella och experimentella fenomen.
Barn som bits

De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser. Studierna tillför en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen ur ett perspektiv som kvantitativa fynd inte kan fånga. erhåller vid en fallstudie beror på hur vi har valt våra fall. Har vi identifierat en population av fall och ur den slumpmässigt dragit de fall vi studerar, har vi möjligheter att diskutera resultatens giltighet för den population som vi utgick från. Men vi kan också välja fall som är så olika varandra som möjligt i ett antal 2.1 Explorativ ansats och kvalitativ metod I sökningen på tidigare forskning kunde jag ej finna några kvalitativa studier rörande nyhetsundvikare. Eftersom utgångskunskapen i ämnet är ringa så lämpar sig en explorativ ansats bäst (Rosengren & Arvidson, 56) Metod Kvalitativ intervjustudie med explorativ ansats. Metod: Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod.

Fokusgrupper. Inför kursvalFME3538 Fallstudiemetodik i industriell ekonomi och Fallstudier i jämförelse med andra studier Val av datakällor och analys av kvalitativ data koppla och tillämpa metoder och forskningsansatser till den egna forskningen. I kvantitativ data används siffror i analysen till skillnad från i kvalitativ då ord och visuella bilder analyseras. I en kvalitativ metod så testas resultatet, siffrorna,  För att bringa störreklarhet i detta används en kvalitativ ansats där fokuserade intervjuer, mötesobservationoch offentlig information används för datainsamling. av E Svenungsson · 2019 — produktion- en fallstudie på en gård i omställningsprocess Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats och följer en. Nämn två datainsamlingsmetoder som är lämpliga att tillämpa i en kvalitativ Vilka datainsamlingsmetoder är lämpliga när man arbetar med kvantitativ ansats?
Flytta till ny stad utan jobbPersonalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

Slutsatser: Den slutsats som framkommer är att rådgivningen potentiellt skulle kunna förbättras med hjälp av att Kvalitativ ansats • I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning • Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering • En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor Teoretisk ansats (Dessa teorier används) Metod (Så här går jag tillväga) Undersökningens genomförande Bearbetning/analys (Besvara frågorna, verifiera/falsifiera eller utveckla ny teori) Redovisa/rapportera Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem … För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys (19). Kvalitativ innehållsanalys är en metod där skriven eller verbal kommunikation analyseras stegvis med fokus på olikheter och likheter. Tolkningsprocessen kan resultera i ett eller flera teman. Vetenskapsteoretisk bas för kvalitativ forskning Mänskliga erfarenheter är komplexa (holistiska) & kan inte förstås genom att analysera delar Människor befinner sig i sociala sammanhang –mening Multipla verkligheter existerar –verkligheten är subjektiv Den som har erfarenhet har mest kunskap En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder.


Varför heter min syster meme

Metod - GUPEA - Göteborgs universitet

Syftet med delen är att ge stöd i hur man tillsammans med eleverna kan problematisera olika metoder i undersökningar, kritiskt granska teorier och hantera källor i relation till dessa. Kvalitativa forskningstraditioner !I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning !Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering !En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor skapar genom att Metod: En abduktiv ansats väljs för arbetets förhållningssätt till arbetsprocessen, medan en kvalitativ fallstudie anslår riktlinjer för empiriinsamlingen. Teoretiska perspektiv: Vi använder teoretiska kriterier för utformning av belöningssystem från forskare på området, Merchant och Thompson & Strickland. Abstrakt Titel: SäljstödNivå: KandidatuppsatsFörfattare: Fredrik Palmé och Niclas ÖstlinHandledare: Jens Eklinder Frick och Jonas MolinDatum: 2015 - januari Syfte: Tidigare forskning har visat att kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild mätning. ELLER - Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all forskning, även om kvalitativa forskare använder andra procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. KONSENSUS OM: Kritisk reflektion och kritiska frågor om kvalitetsaspekter 1 .